fbpx
De liefde was nog nooit zo dichtbij!

Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonsgegevens door 60plusrelatie (hierna: “De Onderneming”) worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op onze website https://www.60plusrelatie.nl, hierna “de Website”, en door het via deze website doorgeven van uw e-mailadres of overige persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u ermee akkoord, mede met de verwerking van die gegevens.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. De Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De Onderneming.

1.2. De Onderneming respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en van haar cliënten. De Onderneming staat er voor in, dat de door haar verkregen persoonsgegevens door haar, vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

1.3. De Onderneming past deze privacyvoorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als De Onderneming wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij de betrokkene daarvan voorafgaand informeren, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. De Onderneming raadt de betrokkene dan ook aan om deze voorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen.
2. Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Definities
In deze privacyvoorwaarden worden termen gebruikt waarvan de betekenis hier wordt toegelicht:
1. Persoonsgegevens: alle informatie die een individuele persoon (“de Betrokkene”) kan identificeren, zoals: naam, contactgegevens, foto, medische gegevens, geslacht, sexuele voorkeur, geboortedatum, politieke voorkeur, IP-adres, inloggegevens etc.
2. Betrokkene: ieder persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
3. Verwerken van persoonsgegevens: iedere bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2.2. De Onderneming kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen:
a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
c. door registratie via een formulier op Facebook;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. De Onderneming verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf verstrekt, zoals de persoonsgegevens die op de website via het inschrijf- of contactformulier worden opgegeven. Via de website kunnen singles zich aanmelden, en kan aan de hand van een via de website verstuurd bericht, een afspraak gemaakt worden om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van de Onderneming.

3.2. Bij de inschrijving voor lidmaatschappen en het aanvragen van een vrijblijvend gesprek moeten bepaalde persoonsgegevens worden opgegeven, zoals naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De via deze website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de inschrijving, die via deze website tot stand komt of om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van de Onderneming.

3.3. Persoonsgegevens die per e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden verwerkt om het contactverzoek van de betrokkene te behandelen.

3.4. Indien een inschrijving plaats vindt, verwerkt De Onderneming persoonsgegevens voor zover dat door De Onderneming nodig wordt geacht om een match met een ander lid van De Onderneming te bewerkstelligen. Tevens om anderszins uitvoering te geven aan het tussen De Onderneming en de betrokkene gesloten overeenkomst.

3.5. Tijdens het matchproces dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd, zullen het profiel en andere relevante informatie omtrent de betrokkene worden uitgewisseld met andere leden van de Onderneming, e.e.a. voor zover De Onderneming dat op enig moment nodig acht om een of meer andere cliënten van De Onderneming te overtuigen tot het leggen van contact met de betrokkene.

3.6. De Onderneming kan persoonsgegevens van haar cliënten delen met andere relatiebemiddelingsbureaus wanneer de Onderneming inschat dat de eigen database onvoldoende (snel) mogelijkheden biedt voor een match van de betrokkene. Andere bureaus zullen uitsluitend de daarvoor nodige informatie ontvangen en deze uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

3.7. Andere derde partijen met wie persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld, bijvoorbeeld de hostingprovider van De Onderneming, zullen slechts persoonsgegevens ontvangen als daar een contractuele of wettelijke grondslag voor is.

3.8. Het gebruik van persoonlijk (beeld)materiaal, bijvoorbeeld naam en foto, voor promotionele doeleinden zal slechts met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen plaatsvinden.

3.9. Een andere reden voor gebruik van persoonsgegevens door de Onderneming is het informeren van de betrokkene over eventuele acties, uitnodigingen of wijzigingen in de dienstverlening. De Onderneming zal dit nooit doen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/aanmelding daarvoor door de betrokkene, met uitzondering van berichten die overwegend betrekking hebben op de dienstverlening/berichtgeving van De Onderneming waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven;

3.10. Wanneer betrokkene berichten ontvangt, kan hij zich steeds afmelden of uitschrijven. Indien de wijze van uitschrijving niet bij de berichtgeving is vermeld, kan de gebruiker daarvoor een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3.11. Naast de hier boven beschreven redenen voor verwerking van persoonsgegevens, kan de Onderneming ook andere wettelijke grondslagen voor verwerking hebben. Indien een andere grond aan de orde is, is toestemming van de betrokkene niet vereist, behalve wanneer de belangen of de grondrechten van de betrokkene zwaarder wegen dan die andere belangen (bijvoorbeeld opsporing van strafbare gedragingen).

3.12. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons vrij te geven, maar het is u bekend dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Persoonsgegevens van cliënten van de Onderneming worden bewaard en verwerkt gedurende de duur van de overeenkomst/inschrijving. Slechts wanneer er (een vermoeden van) een conflict is aan het einde van de contractduur, mogen persoonsgegevens langer worden bewaard met het oog op bewijsvoering voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie of de rechtbank.

Artikel 5 – Uw rechten als betrokkene

5.1. Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

5.3. Recht van verzet:
De privacy wetgeving biedt u het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van uw toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. De hiervoor genoemde rechten zijn u toegekend op grond van de wet. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, post of het contactformulier op de website.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:
Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via https://www.60plusrelatie.nl/contact-aanvraag, tel: 088-4040900 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ook kunt u daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Daarnaast heeft u steeds het recht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid | Aansprakelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing etc. van uw persoonsgegevens te voorkomen. De Onderneming heeft de van haar te vergen redelijke maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens. Wanneer desondanks situaties ontstaan waarin persoonsgegevens worden verwerkt op niet-toegestane wijze of door ongewenste derden, dan horen wij dat graag direct van u zodat we maatregelen kunnen treffen en schade kunnen beperken.

6.2. In geen geval kan De Onderneming aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, hebben wij onze werknemers toegang verleend tot uw persoonsgegevens.

7.2. Wij garanderen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens te bewerkstelligen door het sluiten van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld via geheimhoudingsverklaringen, met onze werknemers en contractpartners. Dergelijke verplichtingen van derden zullen tegemoet komen aan de eisen uit dit Privacy Beleid.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestandje dat via onze server verzonden wordt en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie over uw internetverbruik wordt opgeslagen op deze cookies en kunnen slechts door ons gelezen worden gedurende de duur van uw bezoek aan onze website.

8.2. Onze Website gebruikt cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Op dit moment is het voor bedrijven wettelijk verplicht om voor het gebruik of opslaan van cookies op computers of mobiele apparaten, toestemming te vragen van de gebruikers. Dat is de reden dat ons Privacy beleid ook deze bepalingen over cookies bevat, om u informatie te geven over de cookies die wij gebruiken en de reden dat wij dat doen.

8.3. Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om cookies te aanvaarden. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en uw toestemming intrekken. Wilt u de installatie van cookies direct weigeren, klik dan in het daartoe aangeboden pop-up scherm voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browsersysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

8.4 Google Analytics
De Onderneming verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt De Onderneming gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op het apparaat van de websitebezoeker worden opgeslagen, om logboekgegevens en het gedrag van de websitebezoeker op de website, in anonieme vorm te verzamelen. Google gebruikt deze informatie vervolgens om het websitegebruik van de websitebezoeker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Onderneming zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de websitebezoeker te verzamelen. Noch de Onderneming, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de websitebezoeker.

8.4. Social media
Op onze website zijn buttons van Social Media netwerken opgenomen. Deze werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Linkedin). Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Vragen?

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , per post naar 60plusrelatie, Beatrijspad 76, 2722 ZR te Zoetermeer, of door gebruik te maken van het contactformulier op onze Website.

Matchmaker

Vrijblijvend kennismakingsgesprek met de matchmaker uit jouw regio?

Wil jij weten wat we voor jou kunnen doen?
Vraag hier een vrijblijvend gesprek aan met de matchmaker uit jouw regio.

VRIJBLIJVEND GESPREK

Wat onze klanten zeggen!

Het was een gezellige en ontspannen ontmoeting
Hallo Lindsy We hebben elkaar gister voor de eerste keer ontmoet. Het was een gezellige en ontspannen ontmoeting. We hebben afgesproken aankomende vrijdag samen uit eten te gaan. We gaan dus verder om elkaar beter te leren kennen.
Lees verder...
We gaan binnenkort samen op vakantie!
Goeiemorgen Lindsy, het gaat goed tussen ons beiden! We gaan binnenkort samen op vakantie! Proef op de som 🏝 Ik zal je na de vakantie nog iets laten weten!
Lees verder...
Ik ben echt gek op haar en de kinderen!!
Hallo Ingrid, Ja we zijn nog steeds happy, natuurlijk zijn er dingetjes waarover we discussiëren maar dat is in elke relatie! Knap gedaan hoor, ze was mijn tweede voorstel, ik ben echt gek op haar en de kinderen!! We gaan volgende week lekker met zijn tweeën even weekje weg!! Heb er zin in en ben benieuwd naar onze toekomst samen. Bedankt voor jouw bemiddeling, zonder 40 Plus Relatie had ik haar nooit ontmoet!! Groetjes A. uit Den Haag
Lees verder...
We hebben een fijne klik met elkaar
Hallo Josje Ik er R. hebben mekaar al een paar keer ontmoet. Wat verrassend leuk bleek te zijn. We hebben een fijne klik met elkaar. En we gaan samen ontdekken of er meer is Voor mij tot nu toe erg ߘ렦ijn om samen op ontdekkingsreis te zijn. Groet B.
Lees verder...
Nooit geschoten is altijd mis toch!! 
Goedemiddag Armanda, Dank je wel voor je nieuwe voorstel. Laten we er maar weer voor gaan vindt je ook niet? Nooit geschoten is altijd mis toch!! Ik vind dat je hartstikke je best voor ons, "de cliënten ", doet en dat mag ook eventjes gezegd worden. Groetjes!
Lees verder...
Kort maar krachtige eerste date gehad.
Hé Jos... net een kort maar krachtige eerste date met C. gehad. En jahoor, je leest het goed; eerste 😊 Er volgt sowieso een tweede. C. klopt, C. is eerlijk en ik vind C. leuk. Dusss... dankjewel, wordt ongetwijfeld vervolgd 😁
Lees verder...
Hoe mooi kan het zijn
Hallo Josje, Ik wil je toch graag even laten weten dat het momenteel heel goed gaat met J. en mij. We hebben erg veel interesses samen en doen ook al erg veel samen. Wandelen fietsen genieten van de natuur en delen van muziek zelfs op de piano. We hebben allebei een rugzak(je) maar ook daarmee helpen we elkaar door veel erover te praten. Hoe mooi kan het zijn. We genieten veel samen en van elkaar. Ik wist niet meer dat dit bestaat en dat we samen er zo van kunnen genieten. Er gaat een hele andere wereld voor mij ( en ook voor Jaap) open. Dank je wel! 🍀🍀 Groetjes J.
Lees verder...
Het was geweldig. Wat een leuke man
Nou Els, het was geweldig. Wat een leuke man. Ik kon lekker mezelf zijn en hij heeft dezelfde humor als ik wat ik heel erg belangrijk vind. Ik ben echt verrast, ik heb gewoon last van een beetje vlinders idioot, maar het was zo leuk.
Lees verder...
Bart en ik zitten nu heerlijk in Toscane, vlakbij Lucca.
Bart en ik zitten nu heerlijk in Toscane, vlakbij Lucca. Het gaat heel goed met ons. We genieten hier van de rust en alle moois in de omgeving. Groetjes, ook van B&O
Lees verder...
Beide hebben veel gevoelens voor elkaar.
Goedemorgen Amanda, fijn je te vertellen dat het goed gaat tussen ons. Wie zien elkaar vrijdag weer waar we naar uitkijken. Ik ga stampot andijvie maken met een bal gehakt uit eigen keuken. Daar is ze gek op. We eten bij haar thuis, een fijn huis. We bellen elkaar alle dagen en dat voelt goed, we hebben elkaar veel te vertellen. Beide hebben veel gevoelens voor elkaar. Als we samen gaan ga ik naar haar, daar zijn we samen al uit. Ze heeft een kamer voor me heel leuk en gezellig ingericht waar ik mn dingetjes kwijt kan super lief. We gaan er voor daar een mooie toekomst en gelukkig te zijn. We nemen de tijd… Groeten!
Lees verder...